(یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد) - (طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم)

تربیت بدنی چیست؟

فرایندی است آموزشی- تربیتی که هدف آن کمک به رشد وتوسعه جنبه های مختلف انسانی(جسمانی-روانی اجتماعی-عاطفی) در جهت رسیدن به کمال می باشد .تعریف لغوی این کلمه پرورش جسم یا تربیت از طریق بدن است.

 ورزش چیست ؟

ورزش از لحاظ لغوی به معنای ورزیده کردن بدن است.وبر اساس تعاریف عبارت است از یک سری فعالیت های فردی یاگروهی که هدفمند وبر اساس قوانین ومقررات مدون اجرامی گردد.

بازی چیست ؟

عبارت است ازیک سری فعالیت های فردی ویا گروهی که باتوجه به فرهنگ- قومیت وشرایط جغرافیایی ومحیطی  درجاهای مختلف دنیا اجرامی گردد.هدف ازاجرای آن نشاط روحی وجسمی است.بازی ازلحاظ لغوی به معنای باز شدن وانبساط خاطر است.

ضرورت درس تربیت بدنی دردوره ی ابتدایی:

تربیت بدنی مناسب ترین زمینه هارا برای تعامل حیطه های تربیتی فراهم ساخته وبدین صورت سلامت فرد وعملکردبهینه ی اورادرگستره ی زندگی تضمین می کند.

اهداف تربیت بدنی دردوره ی ابتدایی:(بطور کلی)

1- حفظ شادابی وسلامتی ودرک اهمیت سلامتی

2- پرورش شورونشاط ناشی ازورزش ها وبازی هادردوره ی ابتدایی

3- توسعه توانایی هاومهارت های بنیادی

4- توسعه قابلیت های جسمانی درکودکان

5- پرورش روحیه احترام به قوانین ومقررات،انضباط فردی واجتماعی

6- پرورش روحیه ی ورزشکاری وهمکاری

برنامه ریزی درس تربیت بدنی:(ورزش وبازی)

1- انتخاب هدف(برای یک پایه درسال وهر جلسه)

2- انتخاب فعالیت های ورزشی

3- نوشتن طرح درس سالانه

4- طرح درس روزانه(جلسه ای)

5- میزان اختصاص زمان برای هر فعالیت

6- برنامه ریزی جهت شرکت درمسابقات دوستانه

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مرسلی  |